Water Discontinuation Policy and Notice

In accordance with California Senate Bill 998, and California Civil Code Section 1632, City of Rio Vista Discontinuation of Water Service for Nonpayment Policy and Water Disconnection Notice can be found below.

Policy on Discontinuation Water Services for Nonpayment

English

 欠费停水政策

 요금 미납으로 인한 단수 조치에 관한 정책

 Política de interrupción de los servicios de agua por falta de pago

 Patakaran sa Pagputol ng Serbisyo ng Tubig dahil sa Di Pagbabayad

 Chính Sách về Ngắt Dịch Vụ Nước Do Không Chi Trả


Disconnect Notice

English

 住宅欠费停水通知

 가정용 수도 미납 수도 단수 통지서

 AVISO DE PAGO RETRASADO DEL SERVICIO RESIDENCIAL DE AGUA Y SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE AGUA

 PASABI SA DELINGKWENTENG PAGBABAYAD NG SERBISYO NG TUBIG AT SA PAGPUTOL SA SERBISYO NG TUBIG

 THÔNG BÁO QUÁ HẠN THANH TOÁN DỊCH VỤ NƯỚC GIA ĐÌNH VÀ VIỆC NGẮT DỊCH VỤ NƯỚC